Política de Privacitat


ROSER ARMADÀS PARÉS com a titular d’aquest lloc web, exposa en aquesta secció la Política de Privacitat corporativa presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD).


Protecció de dades

En compliment a allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals així com la difusió d’imatges recollides en aquest portal web, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de ROSER ARMADÀS PARÉS, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que no es cediran a tercers.
ROSER ARMADÀS PARÉS es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial amb la única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats, pel que adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos als que estan exposades, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural.

Qualsevol modificació de les seves dades, haurà de ser comunicada a ROSER ARMADÀS PARÉS perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de Privacitat, vostè reconeix que la informació i les dades personals recollides son exactes i veraces.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades personals o imatges pot fer-ho enviant un escrit a Can Pastoret, Plaça Major 2 de Molló 17868 (Girona) o un correu electrònic a visita@canpastoret.com.

ROSER ARMADÀS PARÉS es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

De conformitat amb el que disposa a l’article 5.1 LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, s’informa que les instal·lacions de l’empresa estan dotades d’un sistema de videovigilància. Que les imatges enregistrades mitjançant el sistema de videovigilància de les instal·lacions s’incorporaran al fitxer denominat “VIDEOVIGILÀNCIA” propietat de l’empresa i seran tractades amb la única i exclusiva finalitat de mantenir la seguretat a les instal·lacions de la mateixa. El destinatari de les imatges i el responsable del fitxer és ROSER ARMADÀS PARÉS I Que pot exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició davant del responsable del fitxer dirigint-se per escrit a Can Pastoret, Plaça Major 2 de Molló 17868 (Girona) o un correu electrònic a visita@canpastoret.com.


Condicions Generals

1. OBJECTE

1.1 L’objecte dels presents Termes i Condicions regulen l’ús, la contractació de visites i la compra de productes a través d’aquest lloc web que és propi de Roser Armadàs Parés, amb domicili a Plaça Major 2, de Molló amb C.P. 17868 i Nif 46138729Q
1.2 En visitar el lloc web i en particular al realitzar una compra online, accepteu les presents Condicions Generals així com les normes d’utilització que figuren en les mateixes i manifesteu:
• Que heu llegit, entès i comprès el que s’hi ‘exposa.
• Que sou una persona amb capacitat legal suficient per a contractar.
• Que assumiu totes les obligacions que aquí s’exposen.
• Que teniu la majoria d’edat legal (18 anys) per a poder adquirir les activitats i productes que s’ofereixen al mateix.


2. COMPONENTS DEL CONTRACTE

2.1 Aquestes Termes i Condicions, junt amb la confirmació de la compra online, constitueixen el contracte entre ROSER ARMADÀS PARÉS i el client per a la realització de la compra online. No seran d’aplicació altres textos diferents.
2.2 S’entendrà que el client està d’acord amb les condicions generals que es preveuen en aquest text des del moment en què accepta que les ha llegit i hi està d’acord i no manifesta expressament el seu desacord.


3. VISITA I COMPRA ONLINE

3.1 Es pot visitar la part pública del Lloc Web sense registre previ i sense facilitar-nos cap dada. Per a poder realitzar una compra mitjançant el lloc web és necessari introduir les dades personals a l’apartat de compra online. Per a fer-ho caldran, nom i cognoms complets, adreça completa, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les dades de la tarja bancaria (titular de la targeta de crèdit, data de caducitat i número de seguretat) per a fer el pagament mitjançant la passarel·la de pagament subjecte a les seves pròpies condicions legals i de privacitat, sense tenir accés a aquestes dades.
• L’usuari manifesta que les dades facilitades seran completes, correctes i actualitzades.
3.3 Al introduir les seves dades personals al contractar alguna de les activitats i/o productes que ofereix Can Pastoret en el lloc web, vostè tindrà la opció de decidir si vol rebre informació sobre les activitats, notícies, productes i promocions relacionades amb Can Pastoret. Per cancel·lar les seves dades personals de la base de dades de Can Pastoret, cal que enviï un correu electrònic a l’adreça visita@canpastoret.com o un correu ordinari a Roser Armadàs Parés, Plaça Major 2 de Molló 17868 (Girona).


4. COMPRA I PROCEDIMENT PER A LA COMPRA

4.1 El procediment per contractar els serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web és el següent:
4.1.1 Seleccionar el producte: l’Usuari que vulgui adquirir una activitat o producte ofert al lloc web haurà de fer clic per tal de seleccionar el producte que li interessa a la pàgina. Abans de fer clic al botó “Reserva ara”, l’Usuari podrà consultar la descripció de l’activitat o producte a adquirir. Entre altra informació relativa a les característiques del producte, l’Usuari podrà consultar el preu, així com dates, horaris i comprovar la disponibilitat i característiques del producte. Per seleccionar haurà de fer clic al botó “Reserva ara” si és una activitat haurà de seleccionar dia disponible en el calendari que ofereix el propi lloc web relatiu a l’activitat en concret.
4.1.2 Cistella/Verificar productes: Un cop seleccionat/s tot/s el/s producte/s, s’aniran afegint a la cistella, i se li mostrarà un resum de la comanda. En cas que vulgui seguir comprant podrà afegir tots els productes a la mateixa cistella. En cas contrari, marcarà el botó “Anar a Caixa”.
4.1.3 Cistella/Detalls de Facturació: A continuació, l’Usuari haurà d’omplir el formulari “Detalls de facturació” amb dades relacionades amb la comanda. Un cop complimentada la informació, l’Usuari podrà, abans de validar, veure un resum de la comanda on s’exposaran totes les dades de la comanda, perquè l’Usuari pugui comprovar-les o, si escau, modificar-les tornant al pas anterior: ” Cistella/Detalls de Facturació”. Si hi ha producte a la comanda, apareixeran les despeses d’enviament segons la població on s’haurà de fer entrega del producte. Un cop verificades totes les dades, haurà de confirmar que ha llegit i accepta aquests termes i condicions, i se li donarà la opció a que se li enviï informació relativa a Can Pastoret sobre activitats i promocions futures. Finalment haurà de marcar “sol·licitar confirmació”, i d’aquesta manera l’Usuari serà dirigit a la passarel·la de pagament.
4.1.4 Pagament: El pagament es cursarà al mateix moment de finalitzar la compra. L’Usuari podrà seguir comprant un cop finalitzat aquest procés de compra.
Finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà un correu electrònic amb la informació relacionada amb la compra (número de registre de la compra, pagament efectuat, activitats contractades i/o productes comprats, i informació relativa a l’activitat).
4.1.5 En cas que hi hagi algun problema amb les activitats contractades o productes adquirits, ens posarem en contacte amb el comprador el més aviat possible per a informar-lo de la situació i suggerir-li activitats alternatives que pugui o desitgi contractar o en cas de producte es suggerirà una alternativa o es procedirà a la devolució de l’import.
4.1.6 Farem tots els esforços possibles per a què no hi hagin canvis en les activitats contractades mitjançant el propi lloc web.
4.1.7 Per a qualsevol informació sobre la compra realitzada, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a visita@canpastoret.com indicant el número de registre de la compra.


5. FORMES DE PAGAMENT

5.1 Pagament amb tarja de crèdit/dèbit:
Si opta pel pagament amb tarja, no es tramitarà la compra fins que el pagament hagi estat autoritzat per la seva entitat bancària. El pagament en línia amb la tarja de crèdit es realitzarà mitjançant el sistema de seguretat “Secure Socket Layer”, que codificarà les dades bancaries quan siguin transmeses per internet. Per raons de Seguretat, Can Pastoret verificarà totes les compres realitzades mitjançant tarja bancària. S’acceptaran targes American Express, Maestro, i qualsevol Visa i MasterCard donades d’alta en el sistema de pagament segur Verified by Visa.


6. PREUS

6.1 El preu dels productes ofertats al Lloc Web inclouen, llevat indicació expressa en contra, l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable a Espanya o altres impostos que poguessin ser aplicables i, en tot cas, s’expressaran en la moneda Euro (€).
6.2 El preu i les condicions de les activitats i productes vindrà determinat en el lloc web en el moment de realitzar la contractació. Tot i així, el preu i les condicions de les activitats i productes podran variar en el temps.


7. DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

a) DESISTIMENT VISITES I ACTIVITATS

7.a.1 Els Usuaris que comprin una visita o activitat a través del Lloc Web podran desistir de la seva compra realitzada sense necessitat de justificar la seva decisió, conforme la legislació espanyola aplicable. Per exercir aquest dret, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a visita@canpastoret.com especificant com assumpte “Desistiment” i fent constar el seu nom i cognoms, el concepte i o el número de registre de la compra.
7.a.2 En aquest cas Can Pastoret li oferirà una altra activitat o una nova data per a complir amb la contractació.
7.a.3 El dret de desistiment es podrà exercir màxim 15 dies abans de la data de l’activitat contractada.
7.a.4 Can Pastoret es reserva el dret d’admissió, i en particular a negar l’accés a aquells Usuaris que pel seu comportament poguessin alterar la seguretat de les instal·lacions.
7.a.5 Can Pastoret es reserva el dret a cancel·lar i/o modificar les activitats programades de qualsevol tipus per motius de força major i/o aliens a la seva voluntat i degudament justificats, sense previ avís a l’Usuari i sense que per aquest motiu hi càpiga un dret a indemnització de cap tipus a favor de l’Usuari, amb l’excepció, quan procedeixi, del canvi de dates per a realitzar l’activitat.

b) DESISTIMIENT PRODUCTE

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Can Pastoret les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a Can Pastoret que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos.


8. SERVEI POST VENDA

Si té qualsevol incidència, contacti amb el nostre Servei d’Atenció al Client:
Can Pastoret, telèfon 699 349 656 o pot enviant-nos un correu electrònic a visita@canpastoret.com i li respondrem el més aviat possible.


9. ENLLAÇOS

El nostre Lloc Web inclou enllaços a pàgines d’internet de tercers. No realitzem cap tipus de manifestació ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquests llocs. Així mateix, no tenim cap control sobre els mateixos. Qualsevol contingut de tercers o enllaç a una web de tercers, s’inclou a efectes merament informatius.


10. RESPONSABILITATS

11.1 Llevat que així ho estableixi la legislació aplicable d’obligat compliment, l’ús que es faci del Lloc Web o dels nostres Serveis, inclòs qualsevol contingut, informació o funcionalitat continguda en els mateixos, s’ofereix segons la seva disponibilitat, i sense declaracions o garanties de cap tipus, tan explícites com implícites, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les garanties implícites de comercialitat, idoneïtat per una finalitat determinada i no violació.
11.2 En la mesura que permeti la llei, sota cap circumstància la Societat, les seves afiliades ni els seus patrocinadors seran responsables per qualsevol pèrdua directa o indirecta, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, danys, lucre cessant, pèrdua d’oportunitats de negoci, fons de comerç o reputació, interrupció de l’activitat comercial, errors a l’equip o altres danys o pèrdues derivades de les següents accions o relacionades amb les mateixes: (i) l’ús o la incapacitat d’utilitzar el Lloc Web i el servei;(ii) l’accés no autoritzat a les seves transmissions o dades o la alteració de les mateixes; o (iii) declaracions o comportament de qualsevol tercer en el servei del Lloc Web.


11. INDEMNITZACIÓ

L’Usuari es compromet a indemnitzar a Can Pastoret, als seus responsables, empleats i socis per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat del seu incompliment de qualsevol de les presents Condicions o de qualsevol llei, norma o reglament aplicable o de qualsevol dels drets de tercers relacionats amb l’ús del Lloc Web i/o dels nostres serveis.


12. CONTACTE I NOTIFICACIONS

L’Usuari que hagi donat consentiment a rebre informació de Can Pastoret es compromet a rebre els nostres correus electrònics relacionats amb el Lloc Web i els serveis de Can Pastoret. No facilitarem la seva adreça de correu electrònic a cap tercer. Podrem posar-nos en contacte amb l’Usuari per oferir-li informació i enviar-li notificacions de servei, o quan així ho estableixi la llei. Per el present, l’Usuari reconeix i consent que aquestes notificacions seran efectives en el moment en que les publiquem al Lloc Web o les hi fem arribar per correu electrònic. Si no ens proporciona informació precisa, no podem assumir cap tipus de responsabilitat en el cas que no puguem notificar-li.


13. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.


14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions Generals es basen en la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confiança Online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat on-line, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confiança Online, encarnat al Jurat de la Publicitat i en la Junta Arbitral Nacional de Consum.

699 349 656 visita@canpastoret.com


La nostra empresa ha rebut un ajut a la Diversificació agrària per a la creació de l'Aula d'entorn rural de Can Pastoret

Actuació confinançada per: